راه اندازی آزمایشی سامانه اطلاعات جامع فعالیت های اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۵

راه اندازی آزمایشی سامانه اطلاعات جامع فعالیت های اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۵

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال، سامانه اطلاعات جامع فعالیت های اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۵در گام نخست با هدف آشنایی با فعالیت های اقتصادی و همچنین بنگاه های اقتصادی فعال در سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت فعالیت خود را آغاز می کند. این سامانه در راستای بسط و گسترش رویکرد «توسعه مبتنی بر فعالیت اقتصادی» راه اندازی و امید است با عنایات الهی مورد توجه خبرگان و سایر اقشار جامعه قرار گرفته و در رشد و شکوفایی کشور مفید و موثر واقع شود.