دعوت به همکاری برای توسعه سامانه اطلاعات جامع فعالیت های اقتصادی

دعوت به همکاری برای توسعه سامانه اطلاعات جامع فعالیت های اقتصادی

نظر به اینکه کارآمدی و اثر بخشی سامانه زمانی حاصل می شود که اطلاعات کامل و جامعی از فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی طبق مبانی نظری سامانه جمع آوری و به صورت نظام مند در سامانه ذخیره شود و این امر بی گمان بدون پشتوانه مالی حاصل نخواهد شد، لذا از نهادهای دولتی، اتحادیه های صنفی، انجمن های علمی، بنگاه های دولتی و خصوصی و غیره دعوت به همکاری و مشارکت می شود. طبیعتا این همکاری منافعی مشترکی در ارتباط با قابلیت های سامانه برای حامیان در بر خواهد داشت.