شناسایی ۲۰۰ شغل مرتبط با فناوری اطلاعات

شناسایی ۲۰۰ شغل مرتبط با فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه راهکارهای توسعه اشتغال در بخش ارتباطات و  فناوری اطلاعات در راستای تحقق اهداف سند اشتغال در زمینه شناسایی و شرایط احراز شغل و با هدف توسعه اشتغال ICT در بنگاه‌ها و سازمان‌ها و ارائه راهکارهایی جهت رفع موانع قانونی در این زمینه تهیه شد.

این پروژه با بررسی الگوهای موجود اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وضعیت موجود مشاغل و کسب و کارهای مستقل حقیقی مرتبط با فناوری را در کشور شناسایی کرده و عناوین ۲۰۰ شغل را مشخص کرده است.

در این پروژه همراه با دسته بندی مشاغل، شرایط احراز ، استاندارد و نیازهای آموزشی هر یک از مشاغل تعیین ‌شده است.

حداقل امکانات و سرمایه مورد نیاز و نیز نهادهای صادر کننده مجوزهای مرتبط با مشاغل در راستای ایجاد فرصتهای شغلی تعیین شده است و در بانک اطلاعاتی جهت استفاده متخصصان در حوزه ICT به ثبت رسیده که قابل استفاده توسط مراکز  و متخصصین است و در نهایت، بسته حمایتی مشاغل ICT تدوین می‌شود که در تصمیم گیری‌های نهادهای حاکمیتی و متقاضیان هر شغل در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مؤثری خواهد داشت.