هم اندیشی زنجیره ارزش مکانیزاسیون گیاهان دارویی

هم اندیشی زنجیره ارزش مکانیزاسیون گیاهان دارویی

این نشست در تاریخ چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ در ساعت ۸ الی ۱۶ برگزار شد.

تاریخ: ۳۰/۸/۱۴۰۰

منبع: اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی کشور